Over ons

De stichting Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel wil inwoners helpen particulier initiatief financieel mogelijk te maken. Wij bieden daarvoor een startbudget uit eigen middelen of zoeken sponsors die het initiatief mee mogelijk maken.

  • het verhogen van de kwaliteit van de Uithoornse samenleving en verbeteren van een prettiger woon- en leefklimaat
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Met andere woorden: Het Initiatievenfonds wil inwoners financieel helpen particulier initiatief mogelijk te maken.

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door maandelijks te overleggen en het toekennen van donaties en het verlenen van steun in elke andere vorm of op elke andere wijze die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het toekennen van donaties aan inwoners, groepen van inwoners, instellingen of rechtspersonen:

  • die activiteiten verrichten ter bevordering van de sociale samenhang en participatie
  • die de fysieke leefomgeving verbeteren
  • die de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners versterken